Tanzania 2011 - robatzzyzx
Euphorbia Bussei.

Euphorbia Bussei.